2008/12/16

am-35: 企鵝仔的數學題


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

6 comments:

Anonymous said...

企鵝仔的名字曝光了~

Anonymous said...

丁丁!企鵝原來有名架?!

siulok said...

江丁丁?

Anonymous said...

丁丁...原來佢叫丁丁!!

Kongkee said...

佢唔係姓江,係姓「企鵝」,所以全名係「企鵝丁丁」先啱,haa haa!

Anonymous said...

企鵝丁丁!!
複姓喎XD