2009/12/06

Pandaman 2 #013: 人人偵探社

歡迎點擊圖片看漫畫 :-)歡迎點擊圖片看漫畫 :-)

******剛剛發現,原來淘寶有人賣我們的漫畫,國內的讀者,歡迎去看看啊!******
淘寶-江康泉
淘寶-天窗 ▎天行者


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

3 comments:

Anonymous said...

劉sir終於再出現啦!咁Diana會唔會再出場呢?

TranceLove said...

劉 sir一年白頭... 燈光問題? 定係要掩人耳目?

又, SPU要做埋真理部, 真係辛苦晒~~

Kongkee said...

又唔算白既,灰灰地啦

Diana係會出場既,都係個句,睇落去就知架喇!