2007/04/02

Special: Teacher's Day


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

7 comments:

deadtong said...

﹣___﹣long long又拿老師來玩!!

Anonymous said...

教書好大壓力架!>:O

Noel said...

^^...第一次在這裡留言啊...有點緊張XD(喂!)
如果是我媽媽見老師的話...也許她會說"老師, 聽說你近來上課說的笑話很爛啊!!"

kitty said...

我想.....在學校來看,家長的地位會比老師高吧! 哈哈 ^0^

果林 said...

江記...你係PTA代表嗎?驚驚...

小某 said...

幾時可以有政府官員日? O_o

Kongkee said...

tong tong tong, no, i just plsy with the parent, hee hee

doris, 十分明白啊!有時代課或教工作坊,都很緊張呢!

Noel, 歡迎你呀! 會當著那麼多同學面前講笑話,真的要好大勇氣呢!

kitty ,無呀,都幾灰架!

果林, 我是草民而已!

小某,其實日日都係,可是封咪事件以後,情況就實在差了,官員都好像不用面對那麼多公眾的壓力。