2006/11/11

#Special: 天星最後報時-是沒有發展遠景城市的警號


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

3 comments:

kisha said...

連鐘樓都可以拆既時候,我諗唔洗幾耐維多利亞港都可以填到冇埋。痴線!

卡特時 said...

無錯!!呢咁有歷史價值GE地方,都可以話拆就拆!!!睇下遲D天星舊址會比邊個大財團唔知起D咩甲級大廈LOR!癲!已經唔會期望呢個香港政府會點樣幫到我地,但請唔好再拆我地D野同破壞香港GE歷史遺產!

Luke said...

In my opinion everyone must browse on this.
new games blog | hidden object | full verions game | full online games | games