2009/01/10

am-49: Henry's Head 「哼」你個頭


Kong Khong Chang © (welcome non-commercial copies)

3 comments:

薯頭 said...

咁2蚊咪會變返1蚊囉?

Kongkee said...

哈,
又係喎!

K said...

叫丁丁媽咪用自己個頭哼個一蚊變兩蚊,之後再去電過個頭!